Diensten

Keuring inbreuken elektrische installaties

Keuring inbreuken Elektrische Installaties: Een Gids voor Naleving van het AREI.Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) legt strikte normen vast voor de veiligheid van elektrische installaties in België. Het niet naleven van deze normen kan leiden tot keuring inbreuken, wat ernstige consequenties kan hebben voor zowel de veiligheid als de wettelijke conformiteit van een installatie.

Wat Zijn Keuring inbreuken?

Keuring inbreuken, ook wel bekend als AREI-inbreuken, zijn fouten of tekortkomingen in elektrische installaties die worden geconstateerd tijdens een inspectie conform het AREI. Deze inbreuken kunnen variëren van kleine tekortkomingen tot ernstige veiligheidsrisico’s.

 

Elektrische installaties dienen jaarlijks onderworpen te worden aan diverse keuringen en inspecties indien u als uitbater van uw bedrijf in regel te blijven met de geldende wetgeving.

Er is niet alleen de verplichte AREI-normen waaraan voldaan moet worden, diverse koninklijke besluiten en welzijn op het werk.

Wij stellen vast dat vele managers niet op de hoogte zijn welke deze verplichtingen inhouden, alsook niet weten dat zij persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden bij grove nalatigheden.

 

  • 5Jaarlijkse AREI keuring, de meeste verzekeringen eisen jaarlijkse herkeuring.
  • Risico Analyse op de installatie
  • Tomografische inspecties.
  • Controle op Noodverlichting
  • Aanstellen van BA4&BA5 erkende personen binnen uw onderneming.
Inspecteur controleert elektrische installatie op mogelijke inbreuken tijdens keuringsproces.

Veelvoorkomende Keuring inbreuken elektrische installaties

  1. Aarding en Bescherming: Een veelvoorkomende inbreuk is het ontbreken van correcte aarding of bescherming tegen elektrische schokken. Dit kan leiden tot ernstige veiligheidsrisico’s voor personen en eigendommen.
  2. Overspanningsbeveiliging: Een ander veelvoorkomend probleem is het ontbreken van adequate overspanningsbeveiliging, wat kan leiden tot schade aan apparatuur bij blikseminslag of spanningspieken.
  3. Kabels en Leidingen: Inbreuken met betrekking tot kabels en leidingen kunnen variëren van verkeerde dimensionering tot slechte installatiepraktijken, zoals het ontbreken van mechanische bescherming.
  4. Schakelmateriaal: Fouten in schakelmateriaal, zoals verkeerde plaatsing van schakelaars of stopcontacten, kunnen de werking van de installatie beïnvloeden en veiligheidsrisico’s veroorzaken.
  • De meest voorkomende inspectie-inbreuk, is het niet beschikken over juiste en gedetailleerde schema´s. Uiteraard is deze inbreuk jammer genoeg jaarlijks verantwoordelijk voor honderden lichte en zware calamiteiten door,vergissingen & onduidelijkheden.

Gevolgen van Keuring inbreuken elektrische installaties

Het niet aanpakken van keuring inbreuken kan ernstige gevolgen hebben, waaronder:

·         Veiligheidsrisico’s: Inbreuken op het AREI kunnen leiden tot elektrische schokken, brand en andere ernstige ongevallen, met mogelijk fatale gevolgen.

·         Wettelijke Sancties: Het niet voldoen aan de eisen van het AREI kan leiden tot boetes en juridische procedures.

·         Verzekering: Verzekeraars kunnen weigeren uit te betalen bij schade als gevolg van niet-naleving van het AREI.

Aanpak van Keuring inbreuken elektrische installaties

Het is van vitaal belang om keuring inbreuken zo snel mogelijk aan te pakken om de veiligheid te waarborgen en wettelijke conformiteit te garanderen. Dit omvat:

1.      Inspectie en Analyse: Een grondige inspectie van de installatie om alle inbreuken te identificeren en te evalueren.

2.      Herstellingen en Aanpassingen: Het uitvoeren van alle noodzakelijke herstellingen en aanpassingen om aan de AREI-voorschriften te voldoen.

3.      Herkeuring: Na het herstellen van de inbreuken is het essentieel om de installatie opnieuw te laten keuren om te bevestigen dat deze nu conform is.

4.      Preventief Onderhoud: Regelmatig onderhoud van de installatie om toekomstige inbreuken te voorkomen.

Conclusie

Keuring inbreuken elektrische instalalties zijn een ernstige zaak die de veiligheid en wettelijke conformiteit van elektrische installaties in gevaar brengen. Het is van cruciaal belang om deze inbreuken serieus te nemen en snel actie te ondernemen om ze te corrigeren. Door te voldoen aan de normen van het AREI, kunnen bedrijven de veiligheid van hun installaties waarborgen en mogelijke risico’s en sancties vermijden