Diensten

Keuring inbreuken hoogspanningscabine

Bij ETI VDV zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen, installeren, onderhouden en keuring inbreuken hoogspanningscabine voor industriële toepassingen. Een hoogspanningscabine, waarbij de spanning hoger is dan 1000 Volt, vormt een cruciaal onderdeel van vele industriële en commerciële operaties. Echter, het niet voldoen aan de normen kan leiden tot keuringsinbreuken, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de veiligheid en wettelijke conformiteit van een installatie.

Wat zijn Keuring Inbreuken bij Hoogspanningscabine?

Keuring inbreuken bij hoogspanningscabine zijn tekortkomingen of gebreken die worden vastgesteld tijdens een inspectie volgens de AREI-normen. Dit kan variëren van kleine tekortkomingen tot ernstige veiligheidsrisico’s die het functioneren van de cabine in gevaar brengen.

Hoogspanningscabines, dienen jaarlijks onderworpen te worden aan diverse keuringen en inspecties indien u als uitbater van uw bedrijf in regel te blijven met de geldende wetgeving.

Er is niet alleen de verplichte AREI-normen waaraan voldaan moet worden, maar ook de synergrid regels, diverse koninklijke besluiten en welzijn op het werk.

Wij stellen vast dat vele managers niet op de hoogte zijn welke deze verplichtingen inhouden, alsook niet weten dat zij persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden bij grove nalatigheden.

 

  • Jaarlijkse AREI keuring
  • Risico Analyse op de installatie
  • 3 maandelijkse periodieke visuele controle
  • Controle op Noodverlichting
  • Aanstellen van BA4&BA5 erkende personen binnen uw onderneming.

 

Een inspecteur controleert een hoogspanningscabine op mogelijke inbreuken tijdens een keuringsprocedure.

Veelvoorkomende Keuring Inbreuken bij Hoogspanningscabines

  1. Isolatie en Bescherming: Gebrekkige isolatie en bescherming tegen elektrische schokken.
  2. Aardingssysteem: Fouten in het aardingssysteem, zoals slechte aansluitingen of ontbrekende aardingsstangen.
  3. Overspanningsbeveiliging: Het ontbreken van adequate overspanningsbeveiliging.
  4. Kabelbeheer: Onjuist kabelbeheer, zoals losse kabels of beschadigde isolatie.

Gevolgen van Keuring Inbreuken bij Hoogspanningscabines

• Veiligheidsrisico’s: Elektrische schokken, brandgevaar en mogelijk levensbedreigende situaties voor werknemers.
• Wettelijke Sancties: Boetes en juridische procedures wegens het niet naleven van de AREI-normen.
• Bedrijfsonderbrekingen: Uitval van de installatie met productieverlies en operationele onderbrekingen.

Aanpak van Keuring Inbreuken bij Hoogspanningscabines

1. Inspectie en Analyse: Grondige inspectie van de installatie om inbreuken te identificeren.
2. Herstellingen en Aanpassingen: Correctieve maatregelen uitvoeren om aan de AREI-normen te voldoen.
3. Herkeuring: Opnieuw laten keuren om te bevestigen dat de cabine conform is.
4. Preventief Onderhoud: Regulier onderhoud uitvoeren om toekomstige inbreuken te voorkomen.

Uitschakeltest van Hoogspanningsrelais

Een uitschakeltest van het hoogspanningsrelais kan apart aangevraagd worden en dient om de goede werking van dit essentiële onderdeel te garanderen. Hierbij worden verschillende uitschakelingen uitgevoerd en metingen gedaan om de beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting en isolatiefouten te controleren.  Keuring inbreuken hoogspanningscabine is uitermate belangrijk voor veiligheid en conformiteit.

Oplossingen voor Keuring Inbreuken

1. Grondige Inspectie

Een grondige inspectie van de hoogspanningscabine om eventuele inbreuken te identificeren en te evalueren.

2. Correctieve Maatregelen

Het uitvoeren van de nodige herstellingen en aanpassingen om aan de AREI-normen te voldoen en de veiligheid van de installatie te waarborgen.

3. Herkeuring

Na de correcties wordt de hoogspanningscabine opnieuw gekeurd om te verifiëren dat alle inbreuken zijn verholpen en de installatie conform is.

4. Preventief Onderhoud

Regelmatig preventief onderhoud uitvoeren om toekomstige inbreuken te voorkomen en de veiligheid en betrouwbaarheid van de installatie te waarborgen.

Conslusie

Het is van vitaal belang om keuring inbreuken hoogspanningscabine serieus te nemen en snel te corrigeren. ETI VDV biedt expertise in keuring en onderhoud van hoogspanningsinstallaties, waardoor uw installatie veilig en conform blijft, zonder risico’s op inbreuken of veiligheidsproblemen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een veilige werkomgeving.